گالری محصول

معرفی مجموعه سفال های اسلامی کاخ اختصاصی نیاوران

کوزه سفالی سرخروسی، مینایی، گرگان، قرن 7 و 8دهجری قمری، ابعاد 7*23

کوزه دسته دار، سفال ساده نخودی، پیش از تاریخ، (عصر آهن 3 ، دوره ماد)، ابعاد9*16

کاسه سفالی گرگان، با کلمه الله در وسط به خط کوفی، ابعاد20 *9.5

کاسه سفالی ساوه با لعاب شیشه با طرح چهارماهی و خطوط ثلث، ابعاد 12*21

کاسه کوچک سفالی فیروزه ای، با نقش ماهی های سیاه رنگ در ته کاسه، ابعاد19 * 10

کاسه سفالی، ری، نقاشی زیر لعاب شفاف، نقوش انتزاعی و هندسی، ابعاد 21.5*10

کاسه سفالی نیشابور با لعاب چینی و نقوش انتزاعی دو طوقی، ابعاد 10.5 * 23.5

کوزه کوچک دهن موشی، فیروزه ای اسلامی، ابعاد 14 *

پیه سوز دوره اسلامی، آبی کمرنگ، ابعاد به قطر 8

ریتون سفالی ساده سراسبی، دوره ساسانی، خلخال، ابعاد18*21